Hrvatski
Hrvatski
English

Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje (engl. Lifelong Learning) su svi oblici učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe (Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) (NN 22/13, 41/16, 64/18, 20/21). Cjeloživotno učenje, prema Zakonu o HKO-u, može biti:


  • Formalno učenje (engl. Formal Learning) je organizirana aktivnost ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja se izvodi prema odobrenim programima radi stjecanja i unapređivanja kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba. Najčešće se provodi kao strukturalno, kronološki određeno redovno obrazovanje za mlađe osobe (u pravilu između 5 i 25 godine) u osnovnim i srednjim školama, na sveučilištima i u specijaliziranim programima redovnog strukovnog i visokog obrazovanja. Osim tog obrazovanja, obuhvaća i formalno obrazovanje odraslih.
  • Neformalno učenje (engl. Non-formal Learning) je organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a ne dokazuje se javnom ispravom. Svaki oblik obrazovanja koji ne dovodi do stjecanja novih kvalifikacija, odnosno novih diploma ili napredovanja na kvalifikacijskoj ljestvici. Označava organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj. Obuhvaća i neformalno obrazovanje  i neformalno osposobljavanje. U Hrvatskoj se koristi za označavanje organiziranih aktivnosti učenja sa ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija, a za koje se ne izdaje javna isprava.
  • Informalno učenje (engl. Informal Learning) je neorganizirana aktivnost stjecanja kompetencija iz svakodnevnih iskustava te drugih utjecaja i izvora iz okoline za osobne, društvene i profesionalne potrebe. Učenje koje rezultira iz dnevnih aktivnosti vezanih uz posao, obitelj ili slobodno vrijeme. Nije organizirano ili strukturirano u smislu ciljeva, vremena ili podrške učenju. Informalno je učenje u većini slučajeva nenamjerno iz perspektive onog koji uči.


Cjeloživotno obrazovanje (engl. Lifelong Education) označava koncepciju koja obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces, a počinje obveznim školovanjem i (formalnim) obrazovanjem te traje cijeli život. Pojam se često zamjenjuje pojmom cjeloživotno učenje, no ta dva pojma nisu istoznačna. Cjeloživotno obrazovanje obuhvaća samo organizirano učenje (formalni i neformalni oblici), a cjeloživotno je učenje šira koncepcija koja uključuje i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja (informalno učenje). Cjeloživotno obrazovanje je organizirani sastavni dio cjeloživotnog učenja i može biti formalno i neformalno.


  • Formalno obrazovanje obuhvaća redovno obrazovanje za mlađe osobe (u pravilu između 5 i 25 godine) u osnovnim i srednjim školama, na sveučilištima i u specijaliziranim programima redovnog strukovnog i visokog obrazovanja. Osim toga obrazovanja, obuhvaća i formalno obrazovanje odraslih.
  • Neformalno obrazovanje obuhvaća svaki oblik obrazovanja koji ne dovodi do stjecanja novih kvalifikacija, odnosno novih diploma ili napredovanja na kvalifikacijskoj ljestvici te se za njih ne izdaje javna isprava. Prema Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 144/21) neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad obuhvaća i provedbu neformalnih programa obrazovanja koji se financiraju putem vaučera iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te mehanizama za oporavak i otpornost usklađenih sa standardom zanimanja ili skupom kompetencija i standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Registar HKO).


Prema čl. 57, st. 6 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), visoka učilišta mogu ustrojiti programe stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja kojima se stječu kompetencije usklađene sa standardom zanimanja ili skupom kompetencija i standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra HKO-a te razlikovne obveze studenata za potrebe promjene studija odnosno upisa na studij, dovršetka ranije započetog studija i priznavanja kompetencija stečenih izvan studija, a koji su uvjet za upis na studij. Program stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja ne smatra se studijem, a može se financirati putem vaučera u svrhu pristupa tržištu rada. 


Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi (FTRR) je prepoznao važnost cjeloživotnog obrazovanja koje je istaknuto i u samoj Strategiji razvoja FTRR-a. Djelatnost ustrojavanja i izvođenja programa cjeloživotnog učenja istaknuta je i u Statutu Fakulteta (čl. 8, st. 1) i registrirana pri Trgovačkom sudu u Osijeku – stalna služba u Slavonskom brodu. Ustrojavanje i izvođenje programa cjeloživotnog učenja pobliže je uređeno Pravilnikom o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz 2019. godine. Pravilnikom se pobliže uređuje ustroj, način izvođenja i organizacijski oblici cjeloživotnog učenja, te postupak i kriteriji vrednovanja programa cjeloživotnog učenja i slično.