Hrvatski
Hrvatski
English

Stručni prijediplomski studij Računovodstvo

Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije  (bacc.oec.)


Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Broj planiranih studenata: 32 redovitih (od toga 2 studenta Hrvati izvan RH) + 15 izvanrednih 

Ukupno kolegija: 36 obvezna kolegija, 10 izbornih kolegija, 4 stručne prakse

 

Nastavak studija - Po završetku stručnog prijediplomskog studija Računovodstvo, student ima pravo nastaviti studij na stručnom diplomskom studiju. Student ima pravo nastaviti studij  na diplomskom sveučilišnom studiju ukoliko je to predvidjelo sveučilište koje izvodi taj studij, pri čemu se kao uvjeti mogu postaviti razlikovni ispiti.


O studiju: 

Globalizacijski tokovi u svjetskom gospodarstvu su veoma dinamični i nerijetko zahtijevaju brzu prilagodbu u smislu donošenja poslovnih odluka. Donošenje poslovnih odluka, koje su prije svega usmjerene na povećanje konkurentnosti i ostvarenja pozitivnog financijskog rezultata, zahtijeva informacije financijskog i nefinancijskog karaktera. Evidentiranje, praćenje, izvještavanje, analiziranje i predviđanje svih financijskih transakcija zahtijeva visoke standarde stručnosti i kompetentnosti zaposlenika – računovođa. Formalno obrazovanje, kroz stručni prijediplomski studij Računovodstvo, predstavlja temelj za ostvarenje teorijskih i praktičnih znanja i vještina u području računovodstvenog postupanja u poslovnim subjektima privatnog i javnog sektora. Nadalje, sadržajno ovaj studij omogućuje svojim polaznicima stjecanje i ostalih disperziranih znanja koje nisu direktno vezana za poslove računovođe, ali su itekako značajna za funkcioniranje ostalih poslovnih procesa u poduzeću.  Dakle, fokus se stavlja na educiranje pristupnika koji će u svom poslu biti profesionalni, odgovorni, pouzdani, fleksibilni i spremni na kontinuirano učenje. 

Pristupnici se upoznaju s cjelokupnim računovodstvenim procesom, paralelno prateći teorijski i praktični dio nastave na instituciji i obavljanjem stručne prakse u subjektima privatnog i javnog sektora. Slijedom navedenog postiže se profesionalnost i lakša prilagodba na radni proces završetkom studija. 

 

Zapošljavanje studenata/Poslovi za koje će studenti biti osposobljeni:

 • poznavanje računovodstvenog procesa, prepoznavanje računovodstvenih promjena i samostalna evidencija poslovnih događaja u poslovnim knjigama poduzetnika i proračunskih korisnika,
 • razumijevanje i primjena računovodstvene i porezne regulative u poslovanju,
 • pismeno izražavanje pri sastavljanju eksterne i interne računovodstvene i porezne dokumentacije,
 • usmeno prezentiranje kvantitativnih informacija računovodstvenog informacijskog sustava,
 • primjena usvojenih stručnih znanja u sastavljanju financijskih izvještaja poduzetnika i proračunskih korisnika,
 • analiziranje financijskih izvještaja poduzetnika i samostalno tumačenje revizijskih izvještaja,
 • poznavanje metoda financijskog odlučivanja i metodologije izrade investicijskih projekata,
 • praktične primjene logičkog zaključivanja, matematičkih i statističkih metoda u izračunu računovodstveno financijskih i drugih parametara bitnih za poslovanje poslovnih subjekata.
 • rad u timu poštujući poslovnu etiku.

Opći ciljevi

 • zapošljavanje i samozapošljavanje u računovodstvenom sektoru,
 • profesionalno napredovanje u grani računovodstva ili granama s kojima računovodstvo korespondira,
 • uspješan nastavak studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima.

Stručni ciljevi

 • usvajanje zakonskih promjena i primjenu stečenih znanja i vještina za obavljanje stručnih računovodstvenih poslova,
 • uporabu računovodstvenih metoda, načela, politika u sklopu računalnih aplikacija, a u postupcima analize i sinteze poslovanja poslovnog subjekta,
 • postavljanje operativnih dijelova pojedinih modula računovodstvenih informacijskih sustava te interpretaciju outputa,
 • nadzor temeljnih računovodstvenih aktivnosti unutar organizacijske strukture