Hrvatski
Hrvatski
English

Prodekan za nastavu i kvalitetu

Doc.dr.sc. Verica Budimir 


Prodekan za nastavu i kvalitetu:

 • predsjedava Povjerenstvom za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja,
 • uspostavlja sustav za osiguravanje kvalitete i koordinira sve njegove aktivnosti na Fakultetu,
 • predlaže dekanu i Fakultetskom vijeću politiku kvalitete te sudjeluje u izradi strateških dokumenata u dijelu koji se odnosi na kvalitetu visokog obrazovanja,
 • u suradnji s voditeljem Ureda za unapređenje i osiguravanje kvalitete Fakulteta;
  • promiče unapređenje sustava za osiguravanje kvalitete kroz standarde i smjernice kvalitete,
  • predlaže postupke za razvoj i unapređenje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta,
  • predlaže aktivnosti za osiguravanje kvalitete i kriterije praćenja njihova ostvarivanja i neprekidnog unapređenja kvalitete Fakulteta,
 • radi na uključivanju svih dionika u aktivnu provedbu sustava kvalitete,
 • koordinira inicijalne akreditacije i reakreditaciju Fakulteta,
 • obavlja druge poslove po nalogu dekana, a u skladu s potrebama sustava za osiguravanje kvalitete Fakulteta